Giới thiệu

Hãy giúp bác nông dân hiền lành có được một vụ mùa bội thu bằng cách làm cho trái cây rơi thật chính xác vào giỏ.