• 84326881xxx
  1,429 điểm
 • Đạt thuốc
  1,326 điểm
 • Con co
  1,313 điểm
 • 4
  84373427xxx
  1,284 điểm
 • 5
  84973322xxx
  1,265 điểm
 • 6
  Người Lạ
  1,265 điểm
 • 7
  84378171xxx
  1,263 điểm
 • 8
  84375950xxx
  1,275 điểm
 • 9
  Bùi Chỉnh
  1,162 điểm
 • 10
  84349833xxx
  1,134 điểm
 • Đạt thuốc
  5,790 điểm
 • Con co
  5,756 điểm
 • Bùi Chỉnh
  4,962 điểm
 • 4
  84384168xxx
  4,893 điểm
 • 5
  84373427xxx
  3,864 điểm
 • 6
  84349833xxx
  3,327 điểm
 • 7
  84375950xxx
  3,151 điểm
 • 8
  84375590xxx
  2,946 điểm
 • 9
  Trần Ngọc Dũng
  2,755 điểm
 • 10
  Hồng Hải Nguyên
  2,672 điểm