Câu hỏi: 1/6
Bạn có hay suy nghĩ về những chuyện đã qua?
Bạn có hay suy nghĩ về những chuyện đã qua?
1
Đôi lúc
2
Thường xuyên
3
Không bao giờ