Câu hỏi: 1/10
Vào 1 ngày, gấu mời bạn đi chơi thì câu đầu tiên bạn nói là...
Vào 1 ngày, gấu mời bạn đi chơi thì câu đầu tiên bạn nói là...
1
thật ư?! để mình đi chuẩn bị đồ đã nhé...!
2
ờ thì... sao cũng được.
3
*gật đầu*
4
vâng! đợi mình chút