Câu hỏi: 1/4
Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
1
Trên 5 nhé
2
2 - 3 rồi
3
Mới chỉ 1 thôi